Від політехнічного інституту до будівельної академії

V. I. Bolshakov, G. P. Evseeva, G. I. Lysenko, S. P. Volkova

Анотація


Постановка проблеми. Розвинена будівельна галузь – основа процвітання країни в цілому і конкретного міста зокрема. Важлива роль у процесі підготовки фахівців будівельного профілю покладається на відповідні навчальні заклади, які, навіть змінюючи один одного на мапі міста, зберігають і розвивають закладені у минулому традиції будівельно-архітектурної освіти. Саме знання історії виникнення першого технічного закладу будівельного профілю в нашому місті дозволить суттєво вплинути на формування громадянсько-патріотичної позиції молодих інженерів будівельної галузі.

Аналіз досліджень. Історія вищої політехнічної освіти в Україні першої чверті ХХ століття досить ґрунтовно досліджена у працях В. Онопрієнко, В. Тарасової, А. Вороха, С. Майбороди, С. Ховрича, І. Федосової та ін. Зокрема, І. Федосова розглянула особливості формування студентського контингенту у технічних вишах у період, що розглядається, а також проаналізувала джерела і стан дослідження історії вищої технічної освіти в Україні. Становлення вищої технічної  освіти  на  Катеринославщині  розглянуто  у  працях  Г. Швидько,  В. Старостіна,  В. Савчука, В. Большакова та О. Бистрякова.

Мета статті проаналізувати становлення і розвиток вищої будівельно- архітектурної освіти на Катеринославщині (Дніпропетровщині) впродовж ХХ – на початку ХХІ ст.

Висновок. Традиція підготовки інженерно-будівельних і архітектурних кадрів вищої кваліфікації у нашому місті нараховує вже сотню років, і Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, сконцентрувавши усі напрацювання своїх попередників, увібравши впродовж історії наукові розробки талановитих інженерів- будівельників, архітекторів і технологів будівельної галузі міста, впевнено дивиться у майбутнє.


Ключові слова


вища технічна освіта; політехнічний інститут; інженерний факультет; навчальні плани; вечірній робітничий будівельний технікум; інженерно-будівельний інститут

Повний текст:

PDF

Посилання


Bol`shakov V.I. and Bystryakov A.G. Istoriya stroitel`no-architekturnogo obrazovaniya v Ekaterinoslave- Dnepropetrovske: ot tekhnicheskikh kursov do stroitel`nogo instituta [History of building and architectural education in Ekaterinoslav-Dnepropetrovsk: from technical courses to the Construction Institute]. Dnepropetrovsk: PDABA, 2005, 143 p. (in Russian).

Bystryakov A.G. Evrei Ekaterinoslava-Dnepropetrovska (XVIII – nach. XX vv.) [Jews of Yekaterinoslav- Dnepropetrovsk (XVIII - beg. XX centuries)]. Dnepropetrovsk: Art-Press, 2001, 142 p.

Bystryakov A.G. Istoriya Ekaterinoslavskogo politekhnicheskogo instituta (1916–1921) [History of Ekaterinoslav Pol- ytechnic Institute (1916-1921)]. Dnepropetrovsk: Sich, 1999, 64 p. (in Russian).

Vorokh A.O. Rozvytok vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini (20 – 30-ti rr. XX st.): avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk: spec. 13.00.01 «Zagalna pedagogika ta istoriya pedagogiky» [The development of higher technical education in Ukraine (20 - 30-es. XX century.): abstract of the Cand. Sc. (Ped.) Diss.: 13.00.01 “General pedogogic and history of pedagogic”]. Lugansk, 2006, 20 p. (in Ukrainian).

Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti (dalee DADO). F. 265, op. 1, spr. 1: Arkhiv Katerynoslavskogo (Dnipropetrovskogo) vechirnogo robitnychogo budivelnogo texnikumu [F. 265, lis. 1, arch. 1: Archive of Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) evening working building college]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. 265, op. 1, spr. 3: Svidotstva studentiv Katerynoslavskogo (Dnipropetrovskogo) vechirnogo robitnychogo budivelnogo tekhnikumu [F. 265, lis. 1, arch. 3: Certificates of students of Ekaterinoslav (Dnepropetrovsk) evening working construction college]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 768: Osobova sprava studenta Krolia Aizika Girshevycha [F. R2065, lis. 1, arch. 768: The student's personal file of Krol Ayzik Hirshevych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 1627: Knyga protokoliv zibran fakultetiv Pryvatnogo politekhnichnogo instytutu v m. Katerynoslav [F. R2065, lis. 1, arch. 1627: The protocolsbook of faculties assembly of the Private Polytechnic Institute in Katerynoslav]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 1, spr. 1629: Katerynoslavskyi evreiskyi naukovyi instytut (1916-1920 rr.) (spysky studentiv, abiturientiv i vykladachiv) [F. R2065, lis. 1, arch. 1629: Katerynoslav Jewish Research Institute (1916-1920 gg.) (Lists of students, students and teachers)]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 249: Osobova sprava Groismana Yeremiia Yakovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 249: Personal file of Groisman Yeremii Yakovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 299: Osobova sprava Zhyvova Grygoriia Solomonovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 299: Personal file of Zhivov Gregorii Solomonovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 300: Osobova sprava Zaborovskogo Sergiia Andriiovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 300: Personal file of Zaborowskyi Sergii Andriiovych]. Ukraina.

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 438: Osobova sprava studenta Krolia Solomona Davydovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 438: Personal file of Krol Solomon Davydovych].Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 496: Osobova sprava studenta Lifshytsa Mordukha Mendeleva [F. R2065, lis. 2, arch. 496: Personal file of Lifshyts Mordukh Mendelev]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 589: Osobova sprava studenta Perelmana Khaima-Ioselia Movshevycha [F. R2065, lis. 2, arch. 589: Personal file of the student Haim Perelman Ioselii Movshevych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 634: Osobova sprava Petrovetskogo Oleksandra Nikanorovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 634: Personal file of Petrovetskyi Oleksandr Nikanorovych.]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 739: Osobova sprava Slepiana Leopolda Borysovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 739: Per- sonal file of Leopold Slepian Borysovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 772: Osobova sprava Tanatara Yosypa Isaakovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 772: Personal file of Tanatar Yoseph Isaakovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 807: Osobova sprava studenta Ukraintseva Ivana Vasyliovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 807: Personal file of Ukraintsev Ivan Vasyliovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

DADO. F. R2065, op. 2, spr. 961: Osobova sprava studenta Shmerlina Nauma Aronovycha [F. R2065, lis. 2, arch. 961: Personal file of Shmerlin Naum Aronovych]. Ukraina. (in Ukrainian).

Ekaterinoslavskaya Gorodskaya Statistika [Ekaterinoslav Municipal Statistics]. 1918, iss. 1. (in Russian).

Maiboroda S.V. Derzhavne upravlinnia vyshchoiu osvitoiu v Ukraini:struktura, funktsii, tendentsiirozvytku (1917–1959 rr.) [Government of higher education in Ukraine: structure, function, development trends]. Ukr. akad. derzh. upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [Ukrainian Academy for Public Administraton under the President of Ukraine]. Kyiv: Vyd-vo UADU, 2000, 308 p. (in Ukrainian).

Onoprienko V.I. and Shcherban T.A. Stanovlenie vyshego tekhnicheskogo obrazovaniya na Ukraine [Formation of higher technical education in Ukraine]. Kiev: Naukova dumka, 1990, 139 p. (in Russian).

Portnova T. Velyka transformatsiia: evoliutsiia miskoho seredovyshcha Katerynoslava kintsya XIX – pochatku XX st. [Great Transformation: the evolution of the urban environment of Katerynoslav in late XIX - early XX century]. Avail- able at: http://pandia.ru/text/79/509/48997.php (in Ukrainian).

Prydniprovskyi krai [Dnieper region]. 1917, 22 April (5 May)–25 June (8 July), no. 6173-6225. (in Ukrainian).

Savchuk V.S. and Siukh A.V. Georgii YevgenovychYevreinov – znakova postat girnychoi nauky [Georgy Evgenovych Evreinov as a symbolic figure of Mining Sciences]. Naddniprianska Ukraina: istorychni protsesy, podii, postati [Naddniprianska Ukraine: historical processes, events, figures]. Dnipropetr. nats. un-t im. Olesia Honchara [Dnipropetrovsk National Oles Honchar University]. 2012, iss. 10, pp. 193-204. (in Ukrainian).

Starostin V. Katerynoslavska metropoliia [Katerynoslav metropolis]. Ekspedytsiia-XXI [Expedition XXI]. 2012, no. 2(116). Available at: http://www.ex21.com.ua/rus/arhiv/0116/116-6.htm (in Ukrainian).

Tarasova V.N. Vysshee inzhenernoe obrazovanie Rossii (poslednyaya chetvert XIX – nachalo XX v.) [Higher Engineer- ing Education of Russia (the last quarter XIX – beginning XX centuries)]. Moskva: Mosk. gos. un-t putei soobshch, 2001, 117 p. (in Russian).

Fedosova I. Dzherela ta stan doslidzhennia rozvytku vyshchoi inzhenerno-tekhnichnoi osvity v Ukraini (druga polovyna XIX – persha polovyna XXst.) [Sources and state research of development of higher engineering education in Ukraine (the second half of the nineteenth - early twentieth century)]. Pedahohichnyi dyskurs [Pedagogical discourse]. Khmelnytskyi, 2013, iss. 15, pp. 699-707. (in Ukrainian).

Khovrych S.M. Z istorii rozvytku vyshchoi tekhnichnoi osvity v Ukraini naprykintsi XIX – na pochatku XXst. (na materialakh Kyivskoho politekhnichnoho instytutu) [From the history of higher technical education in Ukraine in late XIX - early XX century (based on the Kiev Polytechnic Institute]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian historical journal]. 2007, no. 5, pp. 55–63. (in Ukrainian).

Shvydko H. Pershyi vyshchyi navchalnyi zaklad Pryniprovia [The first institution of higher education in Pridneprovya]. Horodskoj sajt [Local web-site]. Dnepropetrovsk. Available at: http://a.gorod.dp.ua/history/article_ua.php?article=1368 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большаков В. И. История строительно-архитектурного образования в Екатеринославе-Днепропетровске. От технических курсов до строительного института / В. И. Большаков, А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : ПДАБА, 2005. – 143 с.

 

Быстряков А. Евреи Екатеринослава-Днепропетровска (ХVIII – нач. ХХ вв.) / Александр Быстряков. – Днепро- петровск : Арт-Пресс, 2001. – 142 с.

 

Быстряков А. Г. История Екатеринославского политехнического института (1916–1921) / А. Г. Быстряков. – Днепропетровск : Січ, 1999. – 64 с.

 

Ворох А.О. Розвиток вищої технічної освіти в Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. О. Ворох ; Луга. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2006. –20 с.

 

Україна, Державний архів Дніпропетровської області (далі ДАДО), ф. 265, оп. 1, спр. 1: Архів Катеринославсь- кого (Дніпропетровського) вечірнього робітничого будівельного технікуму.

 

Україна, ДАДО, ф. 265, оп. 1, спр. 3: Свідоцтва студентів Катеринославського (Дніпропетровського) вечірньо- го робітничого будівельного технікуму.

 

Україна, ДАДО,ф. Р2065, оп. 1, спр. 768: Особова справа студента Кроля Айзіка Гіршевича.

 

Україна, ДАДО,ф. Р2065, оп. 1, спр. 1627: Книга протоколів зібрань факультетів Приватного політехнічного інституту в м. Катеринослав.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 1, спр. 1629: Катеринославський єврейський науковий інститут (1916-1920 рр.) (списки студентів, абітурієнтів і викладачів)

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 249: Особова справа Гройсмана Єремія Яковича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 299: Особова справа Живова Григорія Соломоновича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 300: Особова справа Заборовського Сергія Андрійовича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 438: Особова справа студента Кроля Соломона Давидовича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 496: Особова справа студента Ліфшица Мордуха Менделева).

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 589: Особова справа студента Перельмана Хаіма-Іоселя Мовшевича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 634: Особова справа Петровецького Олександра Никаноровича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 739: Особова справа Слепяна Леопольда Борисовича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 772: Особова справа Танатара Йосипа Ісааковича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 807: Особова справа студента Українцева Івана Васильовича.

 

Україна, ДАДО, ф. Р2065, оп. 2, спр. 961: Особова справа студента Шмерліна Наума Ароновича.

 

Екатеринославская городская статистика : сб. – Екатеринослав, 1918. – Вып. 1.

 

Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні:структура, функції, тенденції розвитку (1917–1959 рр.) : монографія /С. В. Майборода. ; голов. ред. В. І. Луговий ; Укр. акад. держ. управління при Президе- нтові України. – Київ : Вид-во УАДУ, 2000. – 308 с.

 

Оноприенко В. И. Становление высшего технического образования на Украине / В. И. Оноприенко, Т. А. Щербань. – Киев : Наукова думка, 1990. – 139 с.

 

Портнова Т. Велика трансформація: еволюція міського середовища Катеринослава кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Тетяна Портнова. – Режим доступу: http://pandia.ru/text/79/509/48997.php. – Назва з екрану.

 

Придніпровський край. – 1917. – № 6173-6225, 22 квітня (5 травня)–25 червня (8 липня).

 

Савчук В. С. Георгій Євгенович Євреїнов – знакова постать гірничої науки / В. С. Савчук, А. В. Сюх // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – 2012. – Вип. 10. – С. 193-204.

 

Старостін В. Катеринославська метрополія // Экспедиция-XXI. – 2012. – № 2(116). – Режим доступу: http://ex21.com.ua/rus/notes/116-6.htm

 

Тарасова В. Н. Высшее инженерное образование России (последняя четверть ХVIIІ – начало ХХ в.) / В. Н. Тарасова. – Москва : Моск. гос. ун-т путей сообщ., 2001. – 117 с.

 

Федосова І. Джерела та стан дослідження розвитку вищої інженерно-технічної освіти в Україні (друга полови- на ХІХ – перша половина ХХ ст.) / І. Федосова // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 699-707.

 

Ховрич С. М. З історії розвитку вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київського політехнічного інституту) / С. М.Ховрич // Український історичний журнал. – 2007. –№ 5. – С. 55–63.

 

Швидько Г. Перший вищий навчальний заклад Придніпров’я / Ганна Швидько // Днепропетровск: городской сайт. – Режим доступа: http://a.gorod.dp.ua/history/article_ua.php?article=1368.