Extend operation problems and reconstruction of large- panel five-storey buildings of 50-60-ies xx century

V. I. Bolshakov, G. P. Evseeva, O. V. Razumova

Abstract


Raising of the problem. In many regions is utilised housing, that age is more than half a century. According to the research materials of the analytical center of Ukrainian Cities Association there are 25,5 thousand houses built by first mass series project of large, block and brick buildings with a total area of 72 million M2 today in the state, rather those, that require reconstruction and modernization. In general, most of the housing stock of Ukraine is in a poor technical condition due to its deficient funding; it keeps the tendency of premature aging of the housing stock.One of the major problems of modern construction industry is the continuation of housing exploitation, in particular is it the building era of mass construction of 50-60-ies of XX century, called "Khrushchevki". According to the State Statistics Service of Ukraine the deterioration of residential buildings in Ukraine amounts to 47.2%, which makes us think of the immediate actions to occure this situation. The most acceptable way, at first viewe, seems the reconstruction of "Khrushchvki". However, the reconstruction is a complex problem that requires the construction industry solution due to the economic component, the social factor, the views of residents of these homes to create a technological and economical viable result.

Analysis of publications. The problem of the "Khrushchevki" reconstruction is the subject of continual researches of leading builders of Ukraine. In the researchers' attention just as the technological problems [1 - 3], so economic components [4 - 6], in general, give an idea of the work scale required to overcome the impending crisis.

The purpose of the article. Defining the main problems of exploatation of panel five- story buildings of 50 - 60-ies twentieth century and their residents thoughts about existing inconvenience, as well as associated economic, technological and legal problems in the implementation of buildings reconstruction.

Conclusions. Thus, the continued exploatation of large five-storey buildings today is a big problem that requires a consistent scientific basis and achievements of mechanisms to solve it. On the construction industry lie the tasks of different nature: technological (development projects and successful design solutions for reconstruction, heat and sound insulation of residential buildings, a significant decrease in the heat capacity of the wall surfaces of concrete panels), economic (creation and selection of economic viable options of reconstruction, reducing the cost of the work), social and legal (housing quality improvement in compliance with regulatory requirements and legislative support). In the aspect of these tasks is an interesting study of foreign experience (eg, Germany, Poland, Czech Republic), the reconstruction of five-story building. On these and other questions will be directed our further research.


Keywords


panel five-story buildings; "Khrushchevki"; reconstruction; exploitation

References


Bachynska L.G. Zhytlova arhitektura u SRSR: istorychni naslidky politychnogo vtruchannia [Civil architecture in the USSR: historical consequences of political interference]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia [Modern problems of archicture and town planning]. Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhitektury [Kyiv National University of Constuction and Architecture]. Kyiv, 2011, iss. 28, pp. 3–15. (in Ukrainian).

Bolshakov V.I., Denisenko V.I., Denisenko A.V. and Razumova O.V. Otsenka fondovogo potentsiala pyatietazhnoj zastrojki v Dnepropetrovske [Appraisal of the stock five-story building potential in Dnipropetrovsk]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie [Construction, Material Science, Machine Engineering]. Pridnepr. akad. str-va i arkhitektury [Pridneprovs’ka State Academy of Civil Construction and Architecture]. Dnepropetrovsk, 2004, iss. 26, pp. 221–228. (in Russian).

Timchenko R.A., Krishko D.A. and Lutsenko Yu.I. Modernizatsiya zhilogo doma s ispol'zovaniem peredovykh tehnologij i materialov [Modernization of residential building with the use of advanced technologies and materials]. Razrabotka rudnykh mestorozhdenij [Development of ore deposites]. Krivorozhskij tehn. un-t [Kriwoy Rog Technical University]. 2010, iss. 93, pp. 13–16. (in Russian).

Lysenko Yu.V., Galych Ye.G. and Shapran D.O. Neobkhidnist efektyvnogo metodu pravovogo reguliuvannia kompleksnoi rekonstruktsii budynkiv pershykh masovykh serii [The effective method necessity of legal regulation of complex reconstruction of first mass series houses]. Naukovyi visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seria: Ekonomika [Scientific bulletin of university. Series: Economy]. Uzhgorod. nac. un-t. [Uzhgorod National University]. Uzhgorod, 2012, iss. 2(36), pp. 6–9. (in Ukrainian).

Bol'shakov V.I., Motornyj N.A., Razumova O.V. and Shcheglova O.Yu. Osnovy otsenki ekonomicheskoj effektivnosti rekonstruktsii zhilykh zdanij [Fundamentals of the economic cost-effectiveness appraisal of resi- dential buildings reconstruction]. Vіsnyk Pridnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnitstva ta arhіtektury [Bulle- tin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Constuction and Architecture]. Dnіpropetrovsk, 2005, no. 10, pp. 4–10. (in Ukrainian).

Danilova T.V. Obosnovanie tselesoobraznosti rekonstruktsii zhilykh zdanij na predinvestitsionnoj stadii upravleniya proektami [The reconstruction substantiation of residential buildings at the pre-investment stage of the pro- ject management]. Dnepropetrovsk: PGASA, 2001, 190 p. (in Russian).

Belomesiatsev A.B. Ekonomichni osnovy arhitektury [Economic basis of architecture]. Instytut problem suchasnogo mystectva Akademii mystetstv Ukrainy [Institute of modern art problems of Art Academy of Ukraine]. Kyiv: Feniks, 2008, 400 p. (In Ukrainian).

Yankovska O. and Bachynskyi D. Reformy v URSR u socialnij sferi (1950-1960-ti rr.): zhytlove zabezpechennia [Reforms in the social field in the USSR (1950-1960-ies.): Housing]. Ukraina XX st.: kultura, ideologiia, polityka [Ukraine in XX century: culture, ideologic, politic]. Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t istorii Ukrainy [National Academy of Science of Ukraine, History Institute of Ukraine]. Kyiv, 2013, iss. 18, pp. 132–149. (in Ukrainian).

Vil'kovskij M.B. Sotsiologiya arkhitektury [Sociology of architecture]. Moskva: Fond «Russkij avangard», 2010, 588 p. (in Russian).

Kovalenko N.V. Derzhavne stymuliuvannia rekonstruktsii zhytlovogo fondu v rynkovomu suspilstvi [State promo- tion of the housing reconstruction in a market society]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investment: Practice and Experience]. 2014, no. 12, pp. 163–166. (in Ukrainian).

Kovalskyj V.P., Ocheretnyi V.P. and Shcherban D.P. Rekonstruktsiia zhytlovoi sektsii zastariloi serii [Reconstruc- tion of residential section of old series]. Suchasni tehnologii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi [Modern technologies, materials and stuctures in constuction]. Vinnyts. nats. tehn. un-t. [Vinnytsia National Technical University]. 2013, no. 1, pp. 74–77. (in Ukrainian).

Kulish I.M. Osoblyvosti vyrishennia zhytlovogo pytannia v Ukraini [Speciality in solving of the housing problem in Ukraine]. Regionalna ekonomika [Regional economy]. 2013, no. 1, pp. 138–145. (in Ukrainian).

Bodnar G. Lviv. Shchodenne zhyttia mista ochyma pereselentsiv iz sil (50–80-ti roky XX st.) [Lviv. The daily life of the city through the eyes of immigrants from the villages (50-80 years of the twentieth century)]. Lviv: Vydavnychyi centr LNU im. Ivana Franka, 2010, 340 p.

Bondarenko Yu. Zhanrova svoeridnist povistei-«istorii» Anatoliia Dimarova [Genre originality of short-stories- "stories" by Anatolia Dimarova]. Slovo i chas [Word and time]. 2002, no. 5, pp. 3–8. (in Ukrainian).

Shangina L. Ukrainskyi serednii klas ochyma yogo predstavnykiv. Dyskusii u fokus-grupah: proekt Centru Razumkova [Ukrainian middle class through the eyes of its representatives. Discussions in focus groups: Razumkov Centre project]. Kyiv: Zapovit, 2014, 68 p. (in Ukrainian).

Hrushchevka. Pliusy i minusy [Hrushchevka. Advantages and disadvantages]. Ukrainska derzhavna budivelna korporatsiia «UKRBUD». Realt.ua. Forum. [Ukrainian State Building Korporation “Ukrainian Construction”. Realt.ua. Forum]. Available at: http://forum.realt.ua/pokupka_prodazha_nedvizhimosti-1/hruschevka-plyusy-i- minusy-465/?#msg16246.

Gnes I.P. Velykopanelne zhytlo: realnist i perspektyvy [Frame-housing: Reality and Perspectives]. Visnyk Natsionalnogo universytetu «Lvivska politehnika». Teoriia i praktyka budivnytstva [Bulletin of National University “Lviv polytechnik”. Theory and practice of construction]. Lviv, 2007, no. 585, pp. 26–29. (in Ukrainian).

Budivelno-investytsiina kompaniia «ARHITEKTONNIKA». Neuriadova programa masovogo onovlennia ta zberezhennia zhytlovogo fondu v Ukraini [Non-governmental program of mass renovation and preservation of housing in Ukraine]. REFdb.RU. Available at: http://refdb.ru/look/2171753.html/ (in Ukrainian).

Gnes I.P. Problemy yurydychno-pravovogo zabezpechennia optymizatsii struktury miskogo zhytlovogo fondu v Ukraini [Problems of legal support to optimize the structure of urban housing in Ukraine]. Visnyk Natsionalnogo universytetu «Lvivska politekhnika». Arhitektura [Bulletin of National University “Lviv Politechnik”. Architecture]. Lviv, 2012, no. 728, pp. 52–57. (in Ukrainian).

Bol'shakov V.I., Razumova O.V., Martynenko V.A., Klimenko V.Yu., Babich V.V., Shalennyj V.T., Papirnyk R.B., Chesanov L.G., Petrenko V.O., Kradozhen V.I., Steblovtsev V.A. and Galich E.G. Rekonstruktsiya zhilogo doma s nadstrojkoj etazhej po ulitse Batumskoj, 10, g. Dnepropetrovska [Reconstruction of a residential building with a floors superstructure on the street Batumskaya, 10, Dnepropetrovsk] Dnepropetrovsk: Gaudeamus, 2003, 188 p. (in Russian).

Bol'shakov V.I., Razumova O.V., Dadiverina L.N., Listova A.I., Pestrikova A.G., Shalennyj V.T., Motornyj N.A., Petrenko V.O., Kirnos V.M., Sharkov V.V., Steblovtsev V.A., Martynenko V.A., Bozhanova V.G., Galich E.G. and Mogilevtseva I.N. Rekonstruktsija zhilykh zdanij pervykh massovykh serij s nadstrojkoj etazhej. Dom-kompleks «Gagarinskij» v g. Dnepropetrovske [Reconstruction of the residential buildings of the first mass series with a floors superstructure . House complex "Gagarinskyj" in Dnepropetrovsk]. Dnepropetrovsk: PGASA, 2007, 150 p. (in Russian).


GOST Style Citations


Бачинська Л. Г. Житлова архітектура у СРСР: історичні наслідки політичного втручання / Л. Г. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / відпов. ред. М. М. Дьомін ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 3–15.

 

Оценка фондового потенциала пятиэтажной застройки в Днепропетровске / В. И. Большаков, В. И. Денисенко, А. В. Денисенко, О. В. Разумова // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2004. – Вып. 26 : Стародубовские чте- ния, ч. 1. – С. 221–228.

 

Тимченко Р. А. Модернизация жилого дома с использованием передовых технологий и материалов / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко, Ю. И. Луценко // Разработка рудных месторождений : науч.-техн. сб. / Кри- ворожский техн. ун-т. – 2010. – Вып. 93. – С. 13–16.

 

Лисенко Ю. В. Необхідність ефективного методу правового регулювання комплексної реконструкції будинків перших масових серій / Ю. В. Лисенко, Є. Г. Галич, Д. О. Шапран // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 2(36). – С. 6–9.

 

Основы оценки экономической эффективности реконструкции жилых зданий / В. И. Большаков, Н. А. Моторный, О. В. Разумова, О. Ю. Щеглова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – № 10. – С. 4–10.

 

Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной ста- дии управления проектами / Т. В. Данилова. – Днепропетровск : ПГАСА, 2001. – 190 с.

 

Бєломєсяцев А. Б. Економічні основи архітектури / А. Б. Бєломєсяцев ; Інститут проблем сучасного мистец- тва Академії мистецтв України. – Київ : Фенікс, 2008. – 400 с.

 

Янковська О. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950-1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : [зб. наук. ст.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; [редкол. : В. М. Даниленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 132–149.

 

Вильковский М. Б. Социология архитектуры / М. Б. Вильковский. – Москва : Фонд «Русский авангард», 2010. – 588 с.

 

Коваленко Н. В. Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві / Н. В. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 12. – С. 163–166.

 

Ковальський В. П. Реконструкція житлової секції застарілої серії / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, Д. П. Щербань // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. пр. / Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. − № 1. − С. 74–77.

 

Куліш І. М. Особливості вирішення житлового питання в Україні / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 138–145.

 

Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.) : монографія / Галина Боднар. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 340 с.

 

Бондаренко Ю. Жанрова своєрідність повістей-«історій» Анатолія Дімарова / Ю. Бондаренко // Слово і час. – 2002. – № 5. – С. 3–8.

 

Український середній клас очима його представників. Дискусії у фокус-групах : [проект Центру Разумкова] / кер. Л. Шангіна. – Київ : Заповіт, 2014. – 68 с.

 

Хрущевка. Плюсы и минусы // Realt.ua. Форум / Українська державна будівельна корпорація «УКРБУД». – Режим  доступу:  http://forum.realt.ua/pokupka_prodazha_nedvizhimosti-1/hruschevka-plyusy-i-minusy-465/?#msg16246.

 

Гнесь І. П. Великопанельне житло: реальність і перспективи / І. П. Гнесь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – Львів, 2007. – № 585. – С. 26–29.

 

Неурядова програма масового оновлення та збереження житлового фонду в Україні / Будівельно- інвестиційна     компанія  «АРХІТЕКТОН’НІКА»  // REFdb.RU.  –  Режим  доступу: http://refdb.ru/look/2171753.html/.

 

Гнесь І. П. Проблеми юридично-правового забезпечення оптимізації структури міського житлового фонду в Україні / І. П. Гнесь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. – Львів, 2012. – № 728. – С. 52–57.

 

Реконструкция жилого дома с надстройкой этажей по улице Батумской, 10, г. Днепропетровска / В. И. Большаков, О. В. Разумова, В. А. Мартыненко, В. Ю. Клименко, В. В. Бабич, В. Т. Шаленный, Р. Б. Папирнык, Л. Г. Чесанов, В. О. Петренко, В. И. Крадожен, В. А. Стебловцев, Е. Г. Галич. – Днепропет- ровск : Gaudeamus, 2003. – 188 с.

 

Реконструкция жилых зданий первых массовых серий с надстройкой этажей. Дом-комплекс «Гагаринский» в г. Днепропетровске / В. И. Большаков, О. В. Разумова, Л. Н. Дадиверина, А. И. Листова, А. Г. Пестрикова, В. Т. Шаленный, Н. А. Моторный, В. О. Петренко, В. М. Кирнос, В. В. Шарков, В. А. Стебловцев, В. А. Мартыненко, В. Г. Божанова, Е. Г. Галич, И. Н. Могилевцева. – Днепропетровск : ПГАСА, 2007. –150 с.