Технологія підвищення надійності геодезичного моніторингу

A. S. Ishutina

Анотація


Постановка проблеми. Отримання достовірних результатів геодезичного моніторингу залежить від низки факторів. Один з основних − надійність геодезичних пунктів, прийнятих як вихідні для створення геомоніторингової мережі. Відповідно до чинних нормативних документів щодо створення планових і висотних геодезичних мереж стійкість геодезичних пунктів повинна визначатися за результатами періодичного контролю їх координат. Як показує практика, цього недостатньо, оскільки опорні геодезичні пункти одночасно з об'єктом моніторингу піддаються зсуву. Тому оцінка вихідної надійності і систематичного контролю опорних пунктів геомоніторингової мережі − актуальне питання.

Мета дослідження −підвищити надійність результатів геодезичного моніторингу на основі використання стабільних опорних геодезичних пунктів. Розробити ймовірнісні інтервали похибок визначення координат геодезичних пунктів різних класів, на основі яких можна судити про їх зміщення під час відбору стабільних геодезичних пунктів.

Висновок. Шляхом відбору стабільних опорних геодезичних пунктів за інтервальними оцінками похибок визначення їх координат із заданим рівнем надійності та визначенням режиму їх контролю можна створити надійну геодезичну моніторингову мережу, використання якої, для геодезичного моніторингу інженерних об’єктів, дозволить отримати надійні, достовірні результати спостережень.


Ключові слова


надійність; геодезичний моніторинг; стабільні пункти; ймовірнісні інтервали

Повний текст:

PDF

Посилання


Janchuk O.Je. Gheodezychnyj monitoryngh tekhnoghenno-navantazhenykh terytorij: avtoref. dys. kand. tehn. nauk: 05.24.01 [Geodetic monitoring of technologically impacted territories. Author’s abstract of Cand Sc. (Tech.) Dis- sert. 05.24.01]. Nats. un-t «L'vivs'ka politehnika», Lviv, 2011, 18 p. (in Russian).

Chornokinj V.Ja. Inzhenerno-geodezychnyj monitoryng deformacijnyh procesiv na ekologonebezpechnyh terytorijah ta inzhenernyh sporudah: avtoref. dys. kand. tehn. nauk: 05.04.01 [Engineering and geodetic monitor- ing of deformation processes on environmentally unsafe territories and engineering structures. Author’s abstract of Cand. Sc. (Tech.) Dissert.: 05.04.01]. Kyyi'v. nats. un-t bud-va i arkhitektury, Kyiv, 2002, 16 p. (in Russian).

Remondi B., Henderson C., Rutledge D. and Koerner R. Staying Afloat. GPS Monitors Oilfield Subsidence. 2002, GPS World, vol. 13, no. 10, pp. 12-18.

Wong K., Man K., Chan W. Monitoring Hong Kong's bridges: Real-Time Kinematic spans the gap. 2001, GPS World, vol. 12, no 7, pp. 10-12.

Tretjak K.R. and Savchyn I.R. Rozroblennja metodyky do rozrakhunku nadijnosti aktyvnykh monitorynghovykh gheodezychnykh merezh [Development of methods of calculation of reliability of active geodetic monitoring net- works]. Visnyk gheodeziji ta kartoghrafiji [Journal of Geodesy and Cartography]. 2013, no. 1, pp. 5-10. (in Ukraine).

Tretjak K.R. and Savchyn I.R. Do pytannja nadijnosti aktyvnykh monitorynghovykh gheodezychnykh merezh [To the issue of reliability of active geodetic monitoring networks]. Gheodezija, kartoghrafija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Survey]. M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrai'ny, [The Ministry of Edu- cation and Science, Youth and Sports of Ukraine]. Nats. un-t "L'vivs'ka politehnika", L'viv: Vyd-vo L'vivs'koi' politehniky, 2013, no. 77, pp. 122–126.(in Ukraine).

Instrukcija z obstezhennja ta onovlennja punktiv Derzhavnoji gheodezychnoji merezhi Ukrajiny [Manual of exami- nation and update of points of State geodetic network of Ukraine]. Holovne upravlinnja gheodeziji, kartoghrafiji ta kadastru pry Kabineti Ministriv Ukrajiny [Main Department of Geodesy, Cartography and Cadastre at the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Kyiv, 2000, 28 p. Available at: http://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/Inst_z_obstezh_DGM_23.pdf (in Ukraine).

Kucher O.V. and Vysotenko R.O. Suputnykovi gheodezychni sposterezhennja na punktakh derzhavnoji ta misjkoji gheodezychnykh merezh m. Dnipropetrovsjk [Satellite geodetic observations at geodetic points of state and local geodetic networks of Dnepropetrovsk]. Derzh. sluzhba geodezii', kartografii' ta kadastru, Nauk.-doslid. in-t geodezii' i kartografii'. Kyiv, 2011, 100 p. (in Ukraine).

Vyznachennia klasu naslidkiv (vidpovidalnosti) ta kategorii skladnosti obiektiv budivnytstva: DCTU N B V.1.2- 16:2013 [State standard of Ukraine N B V.1.2-16:2013. The definition of the class of consequences (responsibil- ity) and category of complexity for construction objects]. Kyiv, 2013, 37 p. (in Ukraine).

Kucher O.V. Vnedrenie gosudarstvennoy referentsnoy sistemy koordinat Ukrainy [The implementation of the state reference frame coordinate system of Ukraine]. Avtomatizirovannye tehnologii izyskanij i proektirovanija [The automated technology of research and design]. 2012, no. 3(46), pp. 67-73. (in Russian).

Bjeghichev S.V. and Ishutina G.S. Geodezychnyj znak: pat. 95035 Ukrai'na: MPK G01C 15/02 [Geodetic mark: pat. 95035 Ukraine: MPK G01C 15/02]. no. u201406691, 2014. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Янчук О. Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій : автореф. дис…. канд. техн. наук : 05.24.01 / Янчук Олександр Євгенович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 18 с.

 

Чорнокінь В. Я. Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних тери- торіях та інженерних спорудах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.01 / Чорнокінь Василь Якович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2002. – 16 с.

 

Staying afloat GPS monitors oilfield subsidence / B. Remondi, C. Henderson, D. Rutledge, R. Koerner // GPS World. – 2002. – Vol. 13, № 10. – P. 12–18.

 

Wong K. Monitoring Hong Kong's bridges: Real-Time Kinematic spans the gap / K. Wong, K. Man, W. Chan // GPS World. – 2001. – Vol. 12, № 7. – P. 10–12.

 

Третяк К. Р. Розроблення методики до розрахунку надійності активних моніторингових геодезичних мереж / К. Р. Третяк, І. Р. Савчин // Вісник геодезії та картографії. – 2013. – № 1. – С. 5–10.

 

Третяк К. Р. До питання надійності активних моніторингових геодезичних мереж / К. Р. Третяк, І. Р.Савчин // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спо- рту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. К. Р. Третяк. – Львів : Вид-во Львівської політе- хніки, 2013. – Вип. 77. – С. 122–126.

 

Інструкція з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України : затв. Наказом № 23 від 29 лютого 2000 р. / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів Украї- ни. – Київ, 2000. – 28 с. – Режим доступу: http://gki.com.ua/files/uploads/documents/Norms/Ukrgeodesykart_norms/Inst_z_obstezh_DGM_23.pdf

 

Супутникові  геодезичні  спостереження  на  пунктах  державної  та  міської  геодезичних  мереж м. Дніпропетровськ : інформ. звіт № 2 з НДР (проміж.) / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, Наук.-дослід. ін-т геодезії і картографії ; кер. роботи О. В. Кучер ; виконавець Висотенко Р. О. – Київ, 2011.

– 100 с.

 

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва : ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 / Мінрегіон України. – Уведене вперше. – Київ, 2013. – 37 с.

 

Кучер О. В.  Внедрение  государственной  референцной  системы  координат  Украины  /  О. В. Кучер // Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. – 2012. – № 3(46). – С. 67–73.

 

Геодезичний знак : пат. 95035 Україна : МПК G01C 15/02 / Бєгічев С. В., Ішутіна Г. С. (Україна) ; заявник і патентовласник Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. – № u201406691 ; заявл. 16.06.14 ; опубл. 10.12.14, Бюл. № 23. – 4 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі