Системологія в розвитку й керуванні виробничими системами

I. D. Pavlov, I. A. Arutyunyan, F. I. Pavlov, М. D. Terekh

Анотація


Постановка проблеми. Важлива відмінність нашої епохи – це НТР – вищий етап НТП, стрибок від одного стану науки до іншого. Прикладом цього процесу є бурхлива поява нових наукових дисциплін, що виникають на стиках і нічийних зонах, створення «гібридних» наукових напрямів на основі багатосторонніх зв'язків, поява нових методів і принципів дослідження, що дають ефективні результати. Усі ці нововведення – результат спільної дії двох зовні протилежних процесів: диференціаціїабо спеціалізації (розділення) й інтеграції, взаємозв'язки (об'єднання) наук, процесів, які властиві НТР. Розділення наук поєднується з процесом їх інтеграції, що усе більше посилюється, синтезом наукових знань, комплексним підходом, перенесенням методів і принципів дослідження з однієї області в іншу, взаємопроникненням методів.

Мета статті – дослідження системології як інструментарію вирішення проблеми спільної роботи елементів виробничих систем з урахуванням міжсистемних зв'язків на базі принципів логістики.

Висновки. Запропонований підхід до моделювання розвитку і розміщення виробництва має доступну форму, яка інтегрує рішення в комплексну модель, де видимою є єдина логіка, а головне, структурна і функціональна цілісність. Погодженість у різнохарактерних завдань інтеграції виробництва здійснено шляхом узгодження міжсистемних зв'язків п'яти блоків: сировина – транспорт – виробництво продукції – транспорт – споживач.


Ключові слова


системологія; системотехнічні проблеми; економіко-математична модель; логістика; логістичні принципи; системи управління

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Nechepurenko N.I., Popkov V.K., Majnagashev S.M., Kaul' S.B., Proskurjakov V.A., Kokhov V.A. and Gryzunov A.B. Algoritmy i programmy resheniya zadach na grafakh i setyakh. [Algorithms and programs of tasks solving on graphs and networks]. Novosibirsk: Nauka, Sib otd-nie, 1990, 515 p. (in Russiаn).

Gusakov A.A. Sistemotekhnika v stroitel’stve [Systems engineering in building]. Moskva: Strojizdat, 1983, 440 p. (in Russian).

Sudakov K.V. and Gusakov A.A., eds. Informatsionnye modeli funkzional’nykh sistem [Informative models of the functional systems]. Moskva: Novoe tysyacheletie, 2004, 304 p. (in Russian).

Yensen P. and Barnes D. Potokovoe programmirovanie [Flow programming]. Moskva: Radio i svyaz’, 1984, 392 p. (in Russian).

Denisenko M.P., Lekovets P.R. and Mikhailova L.I., eds. Organizatsiia ta proektuvannia logistychnykh system [Organization and planning of the logistic systems]. Kyiv: Tsentr uchb. lit., 2010, 336 p. (in Ukrainian).

Pshin'ko A.N., Myamlin V.V. and Myamlin S.V. Povyshenie urovnya sistemnosti ekonomiki – osnovnoj put’ vikhoda iz krizisa [An level increase of the economy systematicity is a basic way of a crisis exit]. Nauka ta progress transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznychnogo transportu im. akad. V. Lazarjana [Science and Progress of transport. Bulletin of Dnipropetrovsk National university of Railway transport named after academician Lazaryan V.]. Dnipropetrovsk, 2011, no. 36, pp. 275–283. (in Russian).

Gusakov A.A., Bogomolov Yu.M., Brekhman A.I. and Vaganyan G.A. Sistemotekhnika stroitel’stva. Entsiklopedicheskij slovar’ [Systems engineering of building. Encyclopedic dictionary]. Moskva: Izd-vo Assoc. stroit. vuzov, 2004, 319 p. (in Russian).

Spitsnadel' V.N. Osnovy sistemnogo analiza [Bases of the systems analysis]. Sankt-Petrsburg: Buzness-pressa, 2000, 326 p. (in Russian).

Murphy P.R.Jr. and Wood D.F. Contemporary Logistics. New York: MacMillan, 2007, 325 р.

Küpper H., Winckler B. and Zhang S. Planungsverfahren und Planungsinvestitionen als Instrumente des Control- ling. Ergebnisse einer empirischen Erhebung über ihre Nutzung in der Industrie. Die Betriebswirtschaft. 1990, vol. 50, pp. 435-458. (in German).

Moller C. and Johanser J. Paradigms in Logistics: On the Need of a New Logistical Paradigm. International Con- ference on Industrial Engineering and Production Management. Mons, Belgium, 1993, pp. 383–392.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алгоритмы  и  программы  решения  задач  на  графах  и  сетях  /  М. И. Нечепуренко, В. К. Попков,  С. М. Майнагашев, С. Б. Кауль, В. А. Проскуряков, В. А. Кохов, А. Б. Грызунов. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 515 с.

 

Гусаков А. А. Системотехника в строительстве / А. А. Гусаков ; предисловие Г. С. Поспелова. – Москва : Стройиздат, 1983. – 440 с.

 

Информационные модели функциональных систем / под общ. ред. К. В. Судакова, А. А. Гусакова. – Москва : Новое тысячелетие, 2004. – 304 с.

 

Йенсен П. Потоковое программирование / Йенсен П., Барнес Д. ; пер с анг. Ю. Е. Малашенко ; под ред.    И. А. Ушакова. – Москва : Радио и связь, 1984. – 392 с.

 

Організація та проектування логістичних систем / за ред. М. П. Денисенка, П. Р. Лековця, Л. І. Михайлової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 336 с.

 

Пшинько А. Н. Повышение уровня  системности  экономики  –  основной  путь  выхода из  кризиса  / А. Н. Пшинько, В. В. Мямлин, С. В. Мямлин // Наука та прогресс транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 36. – С. 275–283.

 

Системотехника строительства : энцикл.  словарь  /  А. А. Гусаков,  Ю. М. Богомолов,  А. И. Брехман,  Г. А. Ваганян ; под ред. А. А. Гусакова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2004. – 319 с.

 

Спицнадель В. Н. Основы системного анализа / В. Н. Спицнадель. – Санкт-Петербург : Бизнесс-пресса, 2000. – 326 с.

 

Murphy P. R. Jr. Contemporary Logistics / Paul R. Murphy Jr., Donald F. Wood. – 9th edition. – New York : Mac- Millan, 2007. – 325 р.

 

Küpper, H. Planungsverfahren und Planungsinvestitionen als Instrumente des Controlling. Ergebnisse einer em- pirischen Erhebung über ihre Nutzung in der Industrie / Küpper Hans-Ulrich, Winckler Barbara, Zhang Suixin // Die Betriebswirtschaft. – 1990. – Vol. 50. – Р. 435–458.

 

Moller Ch. Paradigms in Logistics : On the Need of a New Logistical Paradigm / Charles Møller, John Johansen // International Conference on Industrial Engineering and Production Management / ed. A. Artiba. – Mons, Belgium, 1993. – P. 383–392.