Будівельні матеріали та вироби на основі шлаків силікомарганцю

Автор(и)

  • V. I. Bolshakov Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0790-6473
  • М. O. Yelisieieva Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4474-3255
  • V. O. Nevedomskiy Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine
  • S. A. Shcherbak Придніпровська державна академія будівництва та архітектури., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0346-4436

Ключові слова:

шлаки силікомарганцю, структура та властивості вогнянорідких шлаків, хімічний склад шлаків, будівельні матеріали та вироби, міцнісні властивості шлаколитих виробів

Анотація

Постановка проблеми. Наразі особливої актуальності набули питання впровадження у виробництво будівельних матеріалів та виробів ресурсозберігальних видів техніки і технології; комплексного використання сировини і матеріалів, що виключають або істотно знижують їх шкідливий вплив на навколишнє середовище. Це дозволяє утилізувати сотні тисяч тонн вогнянорідких шлаків силікомарганцю і розробити ефективні конструкційні матеріали, здатні замінити метали, нерудні будівельні матеріали природного походження, бетони, кам'яне лиття, пластмаси і вогнетриви. Мета статті — вивчення структури та властивостей будівельних матеріалів і виробів із шлаків електропічного силікомарганцю. Висновки. Шлаки від виплавки силікомарганцю належать до категорії кислих. Модуль їх основності перебуває в межах
0,47–0,52. Склад шлаку знаходиться в лікваційній області SiO2 поблизу лінії виділення кристобаліту з поширенням в область кристалізації воластоніту, згідно з потрійною системою МnО‑СаО‑SiO2, що, з огляду на їх стабільність, дозволяє розробити технології виробництва будівельних матеріалів (щебеню, піску, гранульованих шлаків та ін.) і виробів (фундаментних блоків, дорожніх плит, контейнерів для перевезення і зберігання небезпечних відходів та ін.).

Біографії авторів

V. I. Bolshakov, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Кафедра матеріалознавства та обробки матеріалів, д. т. н, проф.

М. O. Yelisieieva, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Кафедра реконструкції та управління в будівництві, к. т. н.

V. O. Nevedomskiy, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, к. т. н.

S. A. Shcherbak, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Кафедра технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, д. т. н., проф.

Посилання

Bolshakov V.I., Yeliseeva M.O., Spilnik N.V., Shcherbak S.A., Kutsin V.S. and Nevedomskij V.O. Sovremennoe sostoyanie v pererabotke zhidkikh shlakov ferrosplavnogo proizvodstva [Current status in the processing of liquid waste of ferroalloy production] Naukovyi visnyk budivnytstva [Scientific Bulletin of Construction]. 2010, iss. 61, pp. 336-340. (in Russian).

Bolshakov V.I., Kutsin V.S., Nevedomskij V.O., Yeliseeva M.O., Shcherbak O.S. and Shcherbak S.A. Uglerodotermiya shlakov silikomargantsa i puti ikh primeneniya [Carbon thermal process of silicon manganese slags and the ways of their application]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniproprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2011, iss. 5, pp. 4-8. (in Russian).

Bolshakov V.I., Kutsin V.S., Nevedomskij V.O., Yeliseeva M.O., Shcherbak O.S. and Shcherbak S.A. Fiziko-khimicheskie protsessy obrazovaniya shlaka silikomargantsa [Physical and mechanical processes of slag silicon manganese formation]. Theoreticаl foundаtions of civil engineering: Polish-Ukrainian Transactions (conference). Warsaw, 2011, vol. 19, pp. 345-350. (in Russian).

Bolshakov V.I., Kutsin V.S., Nevedomskij V.O., Shcherbak O.S. and Shcherbak S.A. Effektivnye izdeliya i konstruktsii iz zhidkikh shlakov silikomargantsa [Effective products and structures from liquid silicon manganese slags]. Stroitel’stvo, materilovedenie, mashynostroenie [Construction, Materials Science, Mechanical Engineering]. 2011, iss. 59, vol. 2, pp. 10-14. (in Russian).

Kutsin V.S. and Gasik M.I. Proizvodstvo margantsevogo magnezialnogo aglomerata s ispolzovaniem obogashchennoj nikopolskoj margantsevoj rudy i otvalnogo magnezialno-silikatnogo shlaka vyplavki ferronikelya [Production of manganese sinter magnesia with enriched Nikopol manganese ore and dump magnesium-silicate slag smelting ferronickel]. Stal [Steel]. 2012, no 1, pp. 22-28. (in Russian).

Kutsin V.S. Teoreticheskoe obobshchenie, issledovanie i razrabotka resurso- energosberegayushchikh protsessov i tekhnologij proizvodstva margantsevykh ferrosplavov v vysokomoshchnykh elektropechakh: dis. doktora tekhn. nauk: 05.16.02 [Theoretical generalization, research and development resource of energy saving processes and technologies for production of manganese ferro-alloys in high-power electric furnaces: Dr. Sc. (Tech.) Dissertation: 05.16.02]. Dnepropetrovsk, 2012, 395 p. (in Russian).

Lebedeva G.A. and Ozerova G.P. Kamennoe lit’e kak radiatsianno-stoykij material [Stone cast as a radiation-resistant material]. Stroitel’nye materialy [Building materials]. 1998, no 5, pp. 14-15. (in Russian).

Lipovskij I.Ye. and Dorofeev V.A. Kamneliteynoye proizvodstvo [Stone casting production]. Moskva: Metallurgiya, 1965, 199 p. (in Russian).

Bolshakov V.I., Borisovskij V.Z., Glukhovskij V.D., Krivenko P.V., Nikiforov O.P. and Shcherbak S.A. Metallurgicheskiye shlaki v stroitelstve [Metallurgical slags in construction]. Dnepropetrovsk: PGASA, 1999, 114 p. (in Russian).

Bolshakov V.I., Bondarenko H.M., Holovko A.I., Zilberman O.Yu., Kryvenko P.V., Nevedomskyi V.O., Nikiforov O.P., Shimon M.I. and Shcherbak S.A. Napriamky i perspektyvy vykorystannia vidkhodiv metalurhiinoi, hirnychorudnoi ta khimichnoi promyslovosti v budivnytstvi [Areas and perspectives of application of metallurgical, ore mining and chemical industry wastes in construction]. Dnipropetrovsk: Gaudeamus, 2000, 140 p. (in Ukrainian).

Nevedomskij V.O. and Mikhailenko N.S. Spetsialnye vidy lit’ya iz ognenno-zhidkikh shlakov dlya khraneniya radioaktivnykh i toksichnykh otkhodov [Special types of casting fiery liquid waste storage of radioactive and toxic waste]. Ekologiya i promyshlennost [Ecology and Industry]. 2008, no 4, pp. 77-83. (in Russian).

Nevedomskij V.O. Energosberegayushchaya tekhnologiya steklokristallicheskikh izdeliy iz ognenno-zhidkikh shlakov [Energy saving technology of glass-ceramic products fiery-liquid slags]. Stal [Steel]. 1996, no 2, pp. 70-73. (in Russian).

Gasik M.I., Kutsin V.S., Lapin E.V., Ol'shanskij V.I. and Lyuborets I.I. Nikopolskie ferrosplavy. K 75-letiyu akad. NAN Ukrainy M.I. Gasika [Nikopol Ferroalloy. The 75th anniversary of academician of NAS of Ukraine M.I. Gasik]. Dnepropetrovsk: Sistem Technologii, 2004, 272 p. (in Russian).

Smirnov L.A., Grabeklis A.A. and Demin B.L. Sovremennoe sostoyanie pererabotki shlakov ferrosplavnogo proizvodstva [The present state of slag processing ferroalloy production]. Stal [Steel]. 2009, no 1, pp. 86-89. (in Russian).

Shcherbak O.S. Ossobennosti armirovannykh shlakolitykh fundamentnykh blokov [Features of reinforced slag cast foundation blocks]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of Prydniproprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture]. 2015, iss. 1, pp. 45-50. (in Russian).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові дослідження