Українська хата – повернення до історії

V. Babenko

Анотація


Рецензія на колективну монографію «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону» / Г. П. Євсєєва, М. В. Савицький. − Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 269 с.


Сьогоднішнє покоління молоді перебуває на перетині різних епох, світоглядів, у перехідному стані між минулим та майбутнім. Дуже важко знайти свою ідентичність у сучасному світі, віднайти себе в часі та історії… Передача національного досвіду кожної держави, залучення традицій, норм і цінностей кожного народу до культурної та історичної скарбниці світу завжди були, є і будуть найважливішими функціями освіти у ході історичного розвитку людства. Колективна монографія «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону», яка вийшла друком у травні цього року - значний крок у досягненні  цієї основної функції освіти. Це праця, за допомогою якої можна виконувати важливі завдання, що сьогодні постали перед гуманітарними навчальними дисциплінами, такі як: допомогти молодій людині усвідомити найважливіші гуманістичні цінності та традиції нашого суспільства; сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин, їх соціокультурних та інших аспектів; зорієнтувати студентів на вивчення дисциплін, які формують у  них розуміння самоідентифікації особистості, допомагають засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування особистої громадянської позиції. Аналіз попередніх публікацій. Виявленню соціальної природи і сутності традицій та історії українського народного житла, його ролі і місця в суспільному житті, співвіднесеності й механізму спадкоємності як необхідних умов соціального поступу присвячені праці О. Воропая, П. Чубинського, О. Булашева, Х. Вовка, В. Войтович [1-4; 6] та інших учених. Автори бережливо зібрали українські традиції, які склалися в народі протягом довгих століть життя наших пращурів. Науковці А. Данилюк, В. Самойлович, П. Юрченко [5; 7] продовжили використання традицій українського народу в хатньо-господарському будівництві. Проте дуже мало напрацювань, які стосуються історії народного житла такого впливового, в економічно- промисловому аспекті, регіону як Придніпровський регіон. Висновки. Видатний українець сучасності, історик та культуролог Мирослав Попович пише: «…Україною робить людей не кров і земля. Україною їх робить та  культура, до якої вони причетні… Україна – це люди, які зберігають і розвивають з покоління в покоління певні стандарти життя, цінності і норми, побут і культуру… Будівлі, книги, музика живуть тільки тоді, коли їх читають, сприймають, розуміють. Те величезне і бездонне, що мовчить нам стінами старовинних монастирів і сторінками нових і давніх книг, - мовчить, доки ми не знайдемо ключа до розуміння й співпереживання – все те є національна культура, без якої бездушна земля і чужа кров… Варіантів катастрофи і втрати цінностей багато, варіант відродження лише один. Це дбайливе збереження всього, що служило в нашій історії істині, добру і красі».


Ключові слова


традиції українського народу; архітектура народного житла; екопоселення; українська хата; народні традиції в забудові хати; технології побудови українського народного житла

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulashev G.O. Ukrainskyi narod u svoikh legendakh, relihiinykh pohliadakh ta viruvanniakh. Kosmohonichni ukrainski narodni pogliady ta viruvannia. [Ukrainian people in their legends, religious views and beliefs. Cosmogonic Ukrainian people's views and beliefs]. Kyiv: Dovira, 1992, 414 p. (in Ukrainian).

Vovk Kh.K Studii z ukrainskoi etnografii ta antropolohii [Project group of Ukrainian ethnography and antropology]. Kyiv: Mystetstvo, 1995, 382 p. (in Ukrainian).

Voitovych V. Mify ta legendy davnoi Ukrainy [Miths and legends of ancient Ukraine]. Ternopil: Navchalna knyga- Bogdan, 2013, 392 p. (in Ukrainian).

Voropai O.I. Zvychai nashoho narodu. Etnohrafichnyi narys: v 2 t. [Customs of our people. Ethnographic essay: in 2 volumes]. Miunhen: Ukrainske vydavnyctvo, 1958. (in Ukrainian).

Danyliuk A.H. Ukrainska hata [The Ukrainian hut]. Kyiv: Naukova dumka, 1991, 110 p. (in Ukrainian).

Chubynskyi P.P. Mudrist vikiv: ukrainske narodoznavstvo u tvorchii spadshchyni Pavla Chubynskoho: u 2 kn. [The wisdom of ages: Ukrainian ethnology in the creative legacy of Paul Chubinskyi: 2 books]. Kyiv: Mystetstvo, 1995. (in Ukrainian).

Yurchenko P.H. Narodnoe zhilishche Ukrainy [People dwelling in Ukraine]. Moskva: Gos. arhitektur. izd-vo Akad. arhitektury SSSR, 1941, 85 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування / Георгій Онисимович Булашев. – Київ : Довіра, 1992. – 414 с. – (Відродження).

 

Вовк Х. Студiї з української етнографiї та антропології / Х. К. Вовк. – Київ : Мистецтво, 1995. – 382 с.

 

Войтович В. Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. – Вид 2-е, доп. – Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2013. – 392 с. – (Серія «Золота пектораль»).

 

Воропай О. І. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис : в 2 т. / О. І. Воропай. – Мюнхен : Українське видав- ництво, 1958.

 

Данилюк А. Г. Українська хата / А. Г. Данилюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 110 с.

 

Чубинський П. П. Мудрість віків : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. / П. П. Чубинський ; упоряд. С. Горкавого, Ю. Іванченка ; відп. за вип. Н. Прибєга. – Київ : Мистецтво, 1995.

 

Юрченко П. Г. Народное жилище Украины / П. Г. Юрченко. – Москва : Гос. архитектур. изд-во Акад. архитек- туры СССР, 1941. – 85 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі