Formation of effective strategies for residantial area reconstruction of big cities in Ukraine

V. I. Bolshakov, T. S. Kravchunovska, O. V. Razumova, M. A. Kotov

Abstract


Purpose. One of the most main state socio-economic tasks is providing of population accessible, economical and energy-efficient habitation which conforms to modern requirements.

Methodology. Exposure, on the basis of analysis of labours of known scientists in area of reconstruction of dwelling building, determinatives the system use of which will be instrumental in the decision of problem of providing of population accessible habitation.

Findings. Conceptual positions are formulated on perfection of housing policy, taking into account changes which take place in an external and internal environment.

Originality. Principles of planning of reconstruction and building of accessible habitation are offered taking into account the town-planning value of territories of the largest cities.

Practical value. Realization of the offered principles at development of projects of complex reconstruction and second city land development will allow to save an existent housing fund, promote the level of comfort of existent habitation, shorten running expenses on his maintenance, to provide the increase of dwelling-place without developing new territories.


Keywords


housing; operating lifetime; reconstruction; superstructure; operating costs

References


Bachyns'ka L.H., ed. Domin M.M. Zhytlova arkhitektura u SRSR: istorychni naslidky politychnogo vtruchannia [Residential architecture in the USSR: historical consequences of political interference]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia [Modern problems of architecture and urban planning]. Kyiv. nats. un-t bud-va i arkhitektury [Kyiv National University of Construction and Architecture]. Kyiv: KNUBA, 2011, iss. 28, pp. 3—15. (in Ukrainian).

Timchenko R.A., Krishko D.A. and Lutsenko Yu.I. Modernizatsiya zhilogo doma s ispol'zovaniem peredovykh tekhnologiy i materialov [Modernization of residential building using advanced technologies and materials]. Razrabotka rudnykh mestorozhdeniy [The ore deposits development]. 2010, is. 93, pp. 13 – 16. (in Russian).

Lysenko Yu., Galych Ye., Shapran D., ed. Miklovda V.P., Pitiulych M.I. and Gapak N.M. Neobkhidnist efektyvnoho metodu pravovoho rehuliuvannia kompleksnoi rekonstruktsii budynkiv pershykh masovykh serii [An effective method necessity of legal regulation for a complex reconstruction of first mass serieshouses]. Naukovyi visnyk Uzhgorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika [ScientificbulletinofUzhgoroduniversity. Series: Economy]. Uzhgorod: Vydavnytstvo UzhNU «Goverla», 2012, iss. 2 (36), pp. 6 – 9. (in Ukrainian).

Bolshakov V.I., Motornyi N.A., Razumova O.V. and Shcheglova O.Yu. Osnovy otsenki ekonomicheskoy effektivnosti rekonstruktsii zhilykh zdaniy [The cost-effectiveness assessing fundamentals of residential buildingsreconstruction]. Vіsnik Prydnіprovskoi derzhavnoi akademіi budіvnytstva ta arkhіtektury [Bulletin of Prydniprovs’ka State Academy of Civil Construction and Architecture]. 2005, no. 10, pp. 4 – 10. (in Russian).

Bulgakov S.N. Rekonstruktsiya zhilykh domov pervykh masovykh seriy i maloetazhnnoy zhiloy zastroyki [The reconstruction of houses first mass series and low-rise residential development]. Moskva: Globus, 2001, 248 p.

Belomesiatsev A. B. Ekonomichni osnovy arkhitektury [Economic fundamentals of architecture]. Akad. mystetstv Ukrainy, In-t probl. suchas. Mystetstva [Arts Academy of Ukraine, Institute of Modern Art Problebms]. Kyiv: Feniks, 2008, 400 p. (in Ukrainian).

Bolshakov V.I., Razumova O.V. and Dadiverina L.N. Varianty rekonstruktsii zhilyh zdaniy pervykh massovykh seriy s nadstroykoy etazhey [Variants for the residential buildings reconstruction of the first mass series with overstory]. Dnepropetrovsk: PGASA, 2007, 150 p.

Zherbin M.M. and Bolshakov V.I. Novaya kontseptsiya modernizatsii i nadstroyki sushchestvuyushchikh maloetazhnykh zhilykh zdaniy do lyubogo kolichestva etazhey [The modernization new concept and overstories of the existing low-rise residential buildings to any number of floors]. Dnepropetrovsk: Gaudeamus, 2000, 50 p.

Kievskiy I. L. Vliyanie organizatsionno-tekhnologicheskikh faktorov na realizatsiyu produktsii zhilishchnogo stroitelstva. Avtoreferat Diss. [The impact of organizational and technical factors on sales of products of housing construction. Author’s abstract.]. Moskva, 2003. 22 p.

Kravchunovska T. S. Kompleksna rekonsruktsiia zhytlovoi zabudovy: organizatsiino-tekhnologichni aspekty [Complex reconstruction of residential development: organizational and technological aspects]. Dnipropetrovsk, Nauka i osvita Publ., 2010. 230 p.

Kravchunovska T. S., Bronevytskyi S. P., Mykhailova I. O., Martens O. O. Problemy i perspektyvy budivnytstva dostupnogo zhytla v Ukraini [Problems and prospects of affordable housing in Ukraine]. Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie [Сonstruction, materials science, mechanical engineering], 2013, issue 69, pp. 242-246.

Kirnos V. M., Andreev V. G., Uvarov Ye. P., Tselovalnikov V. A., Rudenko N. N., Uvarov P. Ye., Punagin V. V., SHparber M.Ye., Damaskin B.S., Pilipenko V.M., Pashkov A.P., Kravchunovskaya T. S., Galich Ye. G., Yugov A. M., Kozhemyaka S.V., Savyovskiy V. V., Kotlyar N. I. Kontseptualnye osnovy regionalnoy politiki razvitiya kompleksnoy rekonstruktsii obyektov zhiloy nedvizhimosti s maksimalnym ispolzovaniem sushchestvuyushchikh zdaniy i infrastruktury gorodskikh territoriy [Conceptual foundations of regional policy for the development of complex reconstruction of residential properties with maximum use of existing buildings and infrastructure of urban areas]. Dnipropetrovsk, Nauka i osvita Publ., 2010. 121 p.

Kostetskiy N. F., Gurko A. I. Zarubezhnyy opyt gosudarstvennogo regulirovaniya vosproizvodstva zhilishchnogo fonda, yego sokhraneniya i modernizatsii [Foreign experience of state regulation of reproduction of housing, preservation and modernization]. Ekonomika stroitelstva [Construction Economics], 2003, no. 1, pp. 13-30.

Richard L., Eschemuller J. Urban construction project management. N.Y., McGraw-Hill Publ., 2008. 480 p.

Sidney V. Levy. Project management in construction. N.Y., McGraw-Hill Publ., 2006. 402 p.

Spatial planning. Key instrument for development and effective governance with special reference to countries in transition. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf. (Accessed 27 June 2016).


GOST Style Citations


Бачинська Л. Г. Житлова архітектура у СРСР: історичні наслідки політичного втручання / Л. Г. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. М. М. Дьомін. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 3–15.

Тимченко Р. А. Модернизация жилого дома с использованием передовых технологий и материалов / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко, Ю. И. Луценко // Разработка рудных месторождений / Криворож. техн. ун-т. – 2010. – Вып. 93. – С. 13–16.

Лисенко Ю. Необхідність ефективного методу правового регулювання комплексної реконструкції будинків перших масових серій / Ю. Лисенко, Є. Галич, Д. Шапран // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – Ужгород, 2012. – Вип. 2(36). – С. 6–9.

Основы оценки экономической эффективности реконструкции жилых зданий / В. И. Большаков, Н. А. Моторный, О. В. Разумова, О. Ю. Щеглова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2005. – № 10. – С. 4–10.

Булгаков С. Н. Реконструкция жилых домов первых масовых серий и малоэтажнной жилой застройки / С. Н. Булгаков. – Москва : Глобус, 2001. – 248 с.

Бєломєсяцев А. Б. Економічні основи архітектури / А. Б. Бєломєсяцев ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс, 2008. – 400 с.

Большаков В. И. Варианты реконструкции жилых зданий первых массовых серий с надстройкой этажей / В. И. Большаков, О. В. Разумова, Л. Н. Дадиверина. – Днепропетровск : ПГАСА, 2007. – 150 с.

Жербин М. М. Новая концепция модернизации и надстройки существующих малоэтажных жилых зданий до любого количества этажей / М. М. Жербин, В. И. Большаков. – Днепропетровск : Gaudeamus, 2000. – 50 с.

Киевский И. Л. Влияние организационно-технических факторов на реализацию продукции жилищного строительства: автореф. дисс. … канд. техн. наук : 05.23.08 / Киевский Илья Леонидович ; Центр. науч.-исслед. и проект.-эксперим. ин-т организации, механизации и техн. помощи стр-ву. – Москва, 2003. – 22 с.

Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 230 с.

Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні / Т. С. Кравчуновська, С. П. Броневицький, І. О. Михайлова, О. О. Мартенс // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 69. – С. 242–246.

Концептуальные основы региональной политики развития комплексной реконструкции объектов жилой недвижимости с максимальным использованием существующих зданий и инфраструктуры городских территорий / [В. М. Кирнос, В. Г. Андреев, Е. П. Уваров, В. А. Целовальников, Н. Н. Руденко, П. Е. Уваров, В. В. Пунагин, М. Е. Шпарбер, Б. С. Дамаскин, В. М. Пилипенко, А. П. Пашков, Т. С. Кравчуновская, Е. Г. Галич, А. М. Югов, С. В. Кожемяка, В. В. Савйовский, Н. И. Котляр] ; под общ. ред. В. М. Кирноса. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 121 с.

Костецкий Н. Ф. Зарубежный опыт государственного регулирования воспроизводства жилищного фонда, его сохранения и модернизации / Н. Ф. Костецкий, А. И. Гурко // Экономика строительства. – 2003. – № 1. – С. 13–30.

Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – New York : McGraw-Hill, 2008. – 480 p.

Sidney V. Levy. Project management in construction / Sidney V. Levy. – New York : McGraw-Hill, 2006. – 402 p.

Spatial planning. Key instrument for development and effective governance with special reference to countries in transition / United nations, Economic commission for Europe // UNECE. – 2008. – March. – Available at: http://www.unece.org/hlm/publications_recent10.html. – Accessed 27 June 2016.Comments on this article

View all comments