Концептуальні підходи до визначення і дослідження наукових шкіл в історії будівельної освіти пдаба

V. I. Bolshakov, G. P. Yevseieva, M. V. Savytskyi

Анотація


Постановка проблеми. Сьогодні у процесі реформування соціально-економічної системи України відкриваються нові шляхи розвитку науки, підготовки кадрів, здатних забезпечити гідне місце держави у світовому просторі. У сучасній системі вищої школи першочергового значення набуває розвиток фундаментальних наукових досліджень, зокрема, тих, котрі стосуються будівельної галузі. Залучення до наукових теренів талановитої молоді, виховання в неї методологічної та емпіричної культури, підвищення вимог до результатів дослідницької праці, забезпечення високої ефективності і конкурентоспроможності наукової продукції визначається як основне завдання кожного вишу України. Такі зміни зумовлюють потребу в якісно новому підході до організації науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів, а саме: у відтворенні, розвитку і примноженні наукових шкіл як осередків ефективної підготовки носіїв і творців науково-технічного прогресу в сучасних умовах.

Дослідження та вивчення фундаментальних наукових шкіл, зокрема будівельної галузі − складне та диверсифіковане завдання, вирішенню якого протягом тривалого часу не приділялося належної уваги, хоча, здавалося б, будівельна галузь завжди була популярною і потрібною за будь-яких змін, політичних чи економічних. Лише з початку 1990-х років почали з’являтися публікації, автори яких для вивчення здобутків українських учених і учених-будівельників, зокрема, могли керуватися передусім фаховими, а не ідеологічними мотивами. За останній час відповідні дослідження в Україні пройшли певну еволюцію в плані їх спрямованості, комплексності та глибини аналізу.

Мета дослідження – виділити та охарактеризувати академічні наукові школи будівельної освіти, зокрема, на прикладі наукових шкіл Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Це складне методологічно та значне за обсягом первинного матеріалу завдання, що потребує глибинного та системного опрацювання. Виконати його в межах однієї статті неможливо, тому на цьому етапі обмежимося лише окресленням концептуальних підходів до виділення та систематизації наукових шкіл, а також визначенням методологічних проблем, пов’язаних із вирішенням вказаного питання.

Аналіз стану вивчення проблеми свідчить, що в наукових доробках багатьох дослідників накопичений значний матеріал для студіювання феномену наукової школи, проте остаточно не узгоджені підходи до нього в різних галузях науки. У 70-х роках ХХ ст. було започатковано вивчення теоретичних аспектів феномену наукової школи. Розвідки багатьох учених, зокрема, П. Анохіна, А. Баєва, К. Ланге, М. Родного, М. Семенова [1; 2; 6; 12; 13] присвячені загальним принципам функціонування наукових шкіл як різновиду дослідницьких колективів, висунули на порядок денний проблему дослідження колективних форм творчості вчених.


Ключові слова


наукова школа; критерії наукової школи; фундаментальні дослідження; технічні науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Anoxin P.K., ed. Mikulinskij S.R. Veryu talantu [Believe in talent]. Nauka segodnya [The science today]. Moskva, 1969, pp. 257–260. (in Russian).

Baev A.A.,ed. Mikulinskij S.R. O nauchnyx shkolax [About scientific schools]. Shkoly v nauke [Schools in the science]. Moskva, 1977, pp. 503–504. (in Russian).

Gnіzdіlova O.A., ed. Trotsko H.V. Kharakterystyka defіnіtsіi «Naukova shkola» [Definition characteristc of “Scientific school”]. Teorіia ta metodyka navchannia ta vykhovannia [Theory and methodology of training and education]. M-vo osvіty і nauky Ukrainy, Kharkіv. nats. ped. un-t іm. H.S. Skovorody [Ministry of education and science, Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovoroda]. Kharkіv, 2008, iss. 13, pp. 13–23. (in Ukrainian).

Zerbіno D.D. Naukova shkola yak spontannyi fenomen [Scientific school as a spontaneous phenomenon]. Naukovyi svіt [The scientific world]. 1999, no .9, pp. 13–26. (in Ukrainian).

Kіian O.І., ed. Fіloretov V.M Do pytannia vyznachennia katehorіi “naukova shkola” v іstorіografіi [On the question of the definition of "scientific school" in historiography]. Naukovі zapysky KDPU [Scietific notes of Kirovohrad State Pedagogical university]. Serіia: Іstorychnі nauky [Series: Historical sciences]. Kyrovograd, 2007, iss. 10, pp. 100–105. (in Ukrainian).

Lange K.A., eds. Mikulinskij S.R., Yaroshevskij, M.G., Kryober G. and Shtejner G. «Klassicheskie» i sovremennye nauchnye shkoly i nauchno-issledovatel'skie ob’’edineniya [The "classical" and modern scientific schools and research associations]. Shkoly v nauke [Schools in the science]. Moskva, 1977, pp. 265–274. (in Russian).

Mіzhkafedralna naukovo-doslіdna budіvelna laboratorіia pry kafedrі ″Promyslovoho ta cyvіlnoho budіvnitstva″ fakultetu budіvnytstva ta dyzajnu Lutskoho natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversytetu [Interdepartmental construction research laboratory at the Department "Industrial and Civil Engineering" faculty of construction and design Lutsk National Technical University]. Fakultet budіvnitstva ta dyzainu Lutskoho natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversitetu [Department of Construction and Design of the Lutsk National Technical University]. 2015, Available at: http://www.bf.lntu.edu.ua/fakultet/budivelna-laboratoriya.html. (in Ukrainian).

Naukova dіialnіst kafedry budіvelnykh konstruktsіi ta mostіv «Lvіvska polіtekhnіka» [Research Department of Building Structures and Bridges "Lviv Polytechnic"]. Natsіonalnyi unіversytet «Lvіvska polіtekhnіka» [The National University “Lviv Politechtic”]. Available at: http://old.lp.edu.ua/node/597. (in Ukrainian).

Naukovі pіdrozdіly unіversitetu [Scientifical departmens of university]. Kyivskyi natsіonalnyi unіversitet budіvnytstva ta arkhіtektury [Kyiv National University of Construction and Architecture]. Available at: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=206. (in Ukrainian).

Astaxova V.I., Astaxova E.V., Gajkov A.A., Gerasina L.N. and Mihajleva E.G. Nauchnye shkoly: problemy teorii i praktiki [Scientific schools: theory and practic problems]. Nar. ukr. akad [People’s Ukrainian Academy]. Xar'kov: Izd-vo NUA, 2005, 332 p. (in Russian).

Pіchuhіn S.F. Naukova shkola «Nadіinіst budіvelnykh konstruktsіi»: dosiahnennia і perspektyvy [Scientific school "Reliability of building structures": achievements and prospects]. Zbіrnik naukovykh prats. Serіia: Haluzeve mashynobuduvannia, budіvnitstvo [Scientific papers collection. Series: Sector mechanical engineering, construction]. Poltavskyi natsіonalnyi tekhnіchnyi unіversitet іm. Yurіia Kondratiuka [Poltava National Technical University named after Kondratiuk Yu.]. Poltava, 2015, iss. 1(43), pp. 3–16. (in Ukrainian).

Rodnyj N.I. Ocherki istorii i teorii razvitiya nauki [Studies in history and theory of science development]. Moskva: Nauka, 1969, 422 p. (in Russian).

Semenov N.N. Nauka i obshchestvo: stat'i i rechi [Science and sociaty: articles and speaches]. Moskva: Nauka, 1973, 487 p. (in Russian).

Ustenko O.A. Naukovі shkoly yak fundament vyshhoi osvіty [Scientific schools as high education basis]. Psykholohіia і suspіlstvo [Psychology and sociaty]. 2002, no. 3/4, pp. 11–19. (in Ukrainian).

Tsekhmіstrova H.S. Osnovy naukovykh doslіdzhen [Scientific researches fundamentals]. Kyiv: Slovo, 2003, 240 p. (in Ukrainian).

Sheiko V.M. and Kushnarenko V.M. Organіzatsіia ta metodyka naukovo-doslіdnoi dіialnostі [Organisation and methodology of scientific and research activity]. Kyiv: Znannia, 2006, iss. 5, 307 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анохин П. К. Верю таланту / П. К. Анохин // Наука сегодня / под ред. С. Р. Микулинского, – Москва, 1969. – С. 257–260.

 

Баев А. А. О научных школах / А. А. Баев // Школы в науке : сб. науч. тр. / [науч. ред. С. Р. Микулинский]. – Москва, 1977. – С. 503–504.

 

Гнізділова О. А. Характеристика дефініції «Наукова школа» / О. А. Гнізділова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / М-во освіти і наукиУкраїни, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [за ред. Г. В. Троцко]. – Харків, 2008. – Вип. 13. – С. 13–23.

 

Зербіно Д. Д. Наукова школа як спонтанний феномен / Д. Д. Зербіно // Науковий світ. – 1999. – № 9. – С. 13–26.

 

Кіян О. І. До питання визначення категорії “наукова школа” в історіографії / О. І. Кіян // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. – Кіровоград, 2007. – Вип. 10. – С. 100–105.

 

Ланге К. А. «Классические» и современные научные школы и научно-исследовательские объединения / К. А. Ланге // Школы в науке / [под ред. С. Р. Микулинского, М. Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. – Москва, 1977. – С. 265–274.

 

Міжкафедральна науково-дослідна будівельна лабораторія при кафедрі ″Промислового та цивільного будівництва″ факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету // Факультет будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету. – 2015. – 8 січня. – Режим доступу: http://www.bf.lntu.edu.ua/fakultet/budivelna-laboratoriya.html.

 

Наукова діяльність кафедри будівельних конструкцій та мостів «Львівська політехніка» // Національний університет «Львівська політехніка». – Режим доступу: http://old.lp.edu.ua/node/597.

 

Наукові підрозділи університету // Київський національний університет будівництва та архітектури. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=206.

 

Научные школы: проблемы теории и практики : [монография] / Нар. укр. акад ; В. И. Астахова, Е. В. Астахова, А. А. Гайков, Л. Н. Герасина, Е. Г. Михайлева ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 332 с.

 

Пічугін С. Ф. Наукова школа «Надійність будівельних конструкцій»: досягнення і перспективи // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – Вип. 1(43). – С. 3–16.

 

Родный Н. И. Очерки истории и теории развития науки / Н. И. Родный. – Москва : Наука, 1969. – 422 с.

 

Семенов Н. Н. Наука и общество : статьи и речи / Н. Н. Семенов. – Москва : Наука, 1973. – 487 с.

 

Устенко О. А.  Наукові школи як фундамент вищої освіти / О. А. Устенко // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3/4. – С. 11–19.

 

Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрова. – Київ : Слово, 2003. – 240 с.

 

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – [5-те вид]. – Київ : Знання, 2006. — 307 с.