DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.261119.10.582

Вплив сейсмічності будівельного майданчика на матеріалоємність багатоповерхової будівлі

Adil Jabbar Abbas, T. D. Nikiforova, K. V. Shliakhov, A. M. Sopilniak

Анотація


Рівеньсейсмічного навантаження значно впливає на конструктивну схему будинку, що, у свою чергу зумовлює збільшення витрат бетону та арматури, і як наслідок, підвищення вартості будинку. Наразі практично відсутні дані про те, як сейсмічність будівельного майданчика впливає на вартість будівництва. Проведені дослідження мають загальний та суперечливий характер, тому потребують перевірки та конкретизації. У цій статті наведено відсоткове співвідношення вартості бетону та арматури для зведення багатоповерхового будинку в цінах 2012, 2015 та 2019 рр., зміни сумарних витрат на конструктивні матеріали (бетон і арматура), а також результати розрахунків зміни вартості 1 м2 корисної площі залежно від величини сейсмічного впливу. Мета дослідження–визначення впливу підвищення розрахункової сейсмічності на економічні параметри багатоповерхової будівлі. Методика техніко-економічне оцінювання конструктивних рішень багатоповерхових будівель за підвищення сейсмічного навантаження. Результати. Встановлено, що зі збільшенням інтенсивності сейсмічного навантаження спостерігається значна різниця між відсотковим відношенням вартості бетону та арматури, а також закономірне збільшення вартості 1 м2 корисної площі у гривнях. За оцінювання вартості 1 м2 корисної площі в доларовому еквіваленті така закономірність порушується. Наукова новизна. Виявлено закономірності зміни вартості (у гривнях і доларовому еквівалені) бетону та арматури багатоповерхової будівлі залежно від сейсмічності будівельного майданчика. Практична значимість – можливість передбачити зростання витрат на конструктивні матеріали для будівництва на територіях з підвищеною сейсмічністю.


Ключові слова


сейсмічний вплив; багатоповерхова будівля; напружено-деформований стан; вартість бетону та арматури

Повний текст:

PDF

Посилання


Budivnytstvo v seysmichnykh rayonakh Ukrayiny: DBN V.1.1-12:2014 [Construction in seismic regions of Ukraine: DBN B.1.1-12: 2014]. Minregionbud of Ukraine, Ukrarchbudinform, Kyiv, 2014, 110 p. (in Ukrainian).

H.R. Iskhozhdanova. Arkhitektura seismostoikykh vnogoetazhnykh zhylykh zdanii dlia bol’shykh gorodov Sredney Azii [Architecture of earthquake resistant multi-storey residential buildings for major cities in Central Asia]. Abstract of dys. Cand. Arch. : 18.00.02. NAS RF, Moscow, 1984, 33 p. (in Russian).

Martemianov A.Y. Proektyrovanye y stroytelstvo zdanyi y sooruzhenyi v seismycheskykh raionakh [Design and construction of buildings and structures in seismic areas ]. Moscow : Stroiyzdat Publ., 1985, 255 p. (in Russian).

Nemchinov Yu.I.Seysmostoykost' vysotnykh zdaniy i sooruzheniy [Earthquake resistance of high-rise buildings and structures]. Kyiv, SRIDC, 2015, 584 р. (in Russian).

Mar’yenkov M.H., Bohdan D.V. and Sakharov V.O. Otsinka napruzheno-deformovanoho stanu konstruktsiy budivli pry diyi seysmichnykh navantazhen' [Estimation of stress-deformed state of building structures under the influence of seismic loads]. Opir materialiv i teoriya sporud [The resistance of materials and the theory of structures]. 2015, no. 96, pp. 3–22. (in Ukrainian)..

Banah A.V. Analiz napryazhyonno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy nedostroennogo sooruzheniya klassa otvetsvennosti SS2 [Analysis of the stress-strain state of the constructions of the unfinished construction of the CC2 class of responsibility]. Mistobuduvannya ta terytorial'ne planuvannya [Urban planning and territorial planning]. 2013, no. 48, pp. 29–36. (in Ukrainian).

Adil Jabbar Abbas and Nikiforova Tetiana. Influence of the seismicity of the construction site on structural parameters of the buildings. Innovative lifecycle technologies of housing, industrial and transportation objects: Dnipro–Bratislava : SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture”–Slovak University of Technology in Bratislava, 2018, pp. 11–20.

Adil Dzhabbar Abbas, Nikiforova T.D., Savytskyi M.V. and Kozhanov Yu.O. Pidvyshchennia seismostiikosti isnuiuchoi budivli pry rekonstruktsii [Increasing the seismic stability of the existing building during reconstruction]. Budivnytstvo, materialoznavstvo, mashynobuduvannia [Construction, materials science, mechanical engineering]. Vol. 100, Dnipro: SHEE PSACEA, 2017, pp.13−24. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Будівництво в сейсмічних районах України: ДБН В.1.1-12:2014 / Мінрегіонбуд України. – Укрархбудінформ. – Київ, 2014. – 110 с.

  2. Исхожданова Г. Р. Архитектура сейсмостойких многоэтажных жилых зданий для больших городов Средней Азии : автореф. дис. канд. арх.: 18.00.02 / НАН РФ. – Москва, 1984. – 33с.

  3. Мартемьянов А. И. Проектирование и строительство зданий и сооружений в сейсмических районах: учеб. пособ. / А. И. Мартемьянов. – Москва : Издательство Стройиздат, 1985. – 255 с.

  4. Немчинов Ю. И. Сейсмостойкость высотных зданий и сооружений : монография / Ю. И. Немчинов. – Киев : НИИСК, 2015. – 584 с. – Режим доступа: http://www.niisk.com/pro-nas/seysmostoykost-vysotnykh-zdaniy-i-sooruzheniy/

  5.  Мар’єнков М. Г. Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень / М. Г. Мар’єнков, Д. В. Богдан, В. О. Сахаров // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. –
    № 96. – С. 3–22. – Режим доступу: http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-96/01-96_marie_bogd_saha.pdf.

  6. Седин В. Л. Натурная оценка взаимодействия основания и сооружения при ударном воздействии на грунт / В. Л. Седин, Е. А. Бауск, В. А. Загильский // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – 2015. – Вып. 85. – С. 62–67. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmit_2015_85_12.

  7. Influence of the seismicity of the construction site on structural parameters of the buildings / [Adil Jabbar Abbas, Nikiforova Tetiana] // Innovative lifecycle technologies of housing, industrial and transportation objects: Dnipro–Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – Pp. 11–20.

  8. Аділ Ждаббар Аббас. Підвищення сейсмостійкості існуючої будівлі при реконструкції / Аділ Джаббар Аббас, Т. Д. Нікіфорова, М. В. Савицький, Ю. О. Кожанов // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – Вип. № 100. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – C.13–24. – Режим доступу: http://www.seism.org.ua/seism06-02_r.html.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі